کدام شیوه برای زایمان سزارین بهتر است؟

به گزارش وبلاگ دریا، سالانه مادران زیادی برای به دنیا آوردن فرزند خود از عمل سزارین استفاده می کنند. محققان در پژوهشی تازه اثرات بیهوشی عمومی یا بی حسی موضعی را برای انجام این عمل بررسی کرده و نوع مناسب تر را توصیه کرده اند.

کدام شیوه برای زایمان سزارین بهتر است؟

به گزارش وبلاگ دریا، طی دهه های اخیر با پیشرفت علم و تکنولوژی، بشر بـه راه هایی دست یافته تـا در مـواردی کـه جـان مـادر یـا جنیـن در خطـر اسـت بـه کمـک اعمـال جراحـی بتوانـد بـه کمـک آن ها بشـتابد. سـزارین به نام یکی از این راه ها، عبـارت اسـت از روش جراحـی که از طریق آن نوزاد از طریق برش روی دیواره شکم و برش جدار رحم متولد می شود. امروزه عمل سزارین به شکل قابل توجهی روبه افزایش است و کشور ما هم از این موضوع مستثنی نیست. بـر طبـق آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی، شـیوع سـزارین در ایـران در حـال حاضر 40 درصد است.

اما به نقل از متخصصان، سزارین یک عمل بسیار خطرناک برای مادر و جنین بـوده کـه ایمنـی آن بسـیار کمتـر از زایمـان طبیعـی اسـت و این امر می تواند به دلیل عوارضی نظیر خونریزی در حد دو برابـر یـک زایمـان طبیعـی، افزایـش احتمـال بـروز عفونـت رحمـی بعـد از زایمـان، درد بیشـتر پـس از زایمـان و عواقـب بیهوشی در مادر و جنین باشد. علاوه بر این، حاملگی در مادر بارداری که زایمان قبلی وی به روش سزارین انجام شده، جزو حاملگی های پرخطر طبقه بندی می شود. چراکه خطر پارگی رحم، آسیب به مادر و نـوزاد، طولانی شـدن مـدت عمـل بـه دلیـل چسبندگی های داخلی شکمی، خونریزی حین و بعد از عمل، احتمال عفونـت و موارد دیگر بیشتر است.

اما نکته مهم دیگری که در عمل های سزارین قابل توجه است، انتخاب بی هوشی کامل یا بی حسی موضعی برای انجام این عمل است، به طوری که کمترین عوارض ممکن را روی مادر و جنین داشته باشد.

به منظور بررسی عمیق تر این موضوع، یک تیم پژوهشی هفت نفره از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اقدام به انجام مطالعه ای کرده اند که در آن، پیامدهای ایجادشده روی نوزاد و مادر پس از سزارین با دو روش بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی ارزیابی شده اند.

این مطالعه تحلیلی در سال 1398 بر روی 110 نفر از زنان باردار 35-20 ساله که جهت ختم حاملگی خود، کاندید سزارین در بیمارستان های آموزشی شهر اهواز بودند، انجام شده است.

یافته های این پژوهش نشان می دهند که استفاده از روش بی حسی نخاعی جهت انجام عمل سزارین در مقایسه با بیهوشی عمومی با درد کمتر، مصرف مسکن کمتر، شرایط خونی بهتر، عدم گلودرد و درکل رضایت مندی بیشتری همراه است. هرچند عوارضی چون تهوع، استفراغ و سردرد را هم به همراه دارد.

آن گونه که حمید یزدانی نژاد، محقق هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و همکارانش می گویند: با توجه به نتایج مطالعه انجام شده توصیه می شود تا در زایمان به روش سزارین تا جایی که ممکن است از روش بی حسی نخاعی استفاده شود.

آن ها می افزایند: اگرچه نباید فرامـوش کـرد کـه انتخـاب بیمـار پیرامـون روش بی هوشی یـا بی حسی بایـد مـورد احتـرام قـرار گیـرد و نقـش وی را نبایـد در انتخاب روش بیهوشی نادیده گرفت. ولی با آگاه کردن او می توان روش درست را انتخاب نمود.

به طورکلی انتخـاب نـوع بیهوشـی بـرای سـزارین بـه عواملـی همچـون علـت عمـل، درجـه اورژانسـی بـودن عمـل و تمایل خـود بیمار بسـتگی دارد.

این یافته ها به صورت یک مقاله فنی و علمی پژوهشی در فصل نامه بیهوشی و درد متعلق به انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران منتشر شده اند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "کدام شیوه برای زایمان سزارین بهتر است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کدام شیوه برای زایمان سزارین بهتر است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید